Privacybeleid

VOOR relaties, gevestigd te Zwolle en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77581423, hecht waarde aan de bescherming van je privacy. VOOR relaties is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze verklaring.

Contactgegevens

https://voorrelaties.nl
Beukenallee 2, 8019 BA Zwolle
06-14834689

Persoonsgegevens die worden verwerkt

 1. VOOR relaties verwerkt persoonsgegevens doordat je de website bezoekt, gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij hebt verstrekt.
 2. VOOR relaties verwerkt gegevens die met jouw toestemming worden opgevraagd bij andere hulpverleners, bijv. een huisarts.
 3. VOOR relaties verwerkt gegevens die geregistreerd zijn d.m.v. video-opname tijdens gesprekken tussen jou en hulpverlener, uitsluitend na jouw expliciete toestemming.

Overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Overige gegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op de website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk:

Onder bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens vallen gegevens over bijvoorbeeld gezondheid, seksualiteit, godsdienst en strafrechtelijk verleden, maar ook burgerservicenummer en bepaalde financiële gegevens.
VOOR relaties verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens, hooguit komt deze informatie tijdens een gesprek aan de orde.

Doeleinden verwerking

VOOR relaties verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het geven van uitvoering aan de afgesproken dienstverlening.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is
 • Het verstrekken van informatie indien je daarnaar gevraagd hebt.
 • Je te informeren over wijzigingen in mijn diensten.
 • Het afhandelen van jouw betaling.
 • Het informeren van andere zorgverleners, bijvoorbeeld als jullie traject bij mij is afgerond, bij verwijzing naar een andere behandelaar of wanneer een collega tijdens mijn afwezigheid voor mij waarneemt. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
 • Het verbeteren van behandelingen, waarbij tijdens intercollegiale toetsing gebruik kan worden gemaakt van video-opnames van gesprekken, of geanonimiseerd casuïstiek besproken wordt.
 • VOOR relaties verwerkt ook persoonsgegevens als ik daartoe wettelijk verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb zijn voor mijn belastingaangifte.
 • VOOR relaties analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Hoe lang persoonsgegevens worden bewaard

VOOR relaties bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

VOOR relaties verstrekt gegevens aan derden alleen indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou, als dat in het kader van behandeling is aangewezen (bijvoorbeeld een verwijzing), voor de bedrijfsvoering van VOOR relaties of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Denk bij bedrijfsvoering en wettelijke verplichting aan bijvoorbeeld gebruik van een boekhoudprogramma en verwerking van gegevens in verband met  belastingaangifte.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van mij, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen dat je gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die VOOR relaties gebruikt

VOOR relaties gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Als je wilt, kan je inzage krijgen in je persoonsgegevens en desgewenst mag je ze laten corrigeren of  verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door VOOR relaties. Tenslotte kan je bij VOOR relaties een verzoek indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb, in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@voorrelaties.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, wil ik je vragen een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . VOOR relaties wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Websites derden

De website van VOOR relaties kan hyperlinks bevatten naar andere websites. Deze websites staan los van voorrelaties.nl en hanteren een eigen privacybeleid.

Wijzigingen privacyverklaring

VOOR relaties kan deze privacyverklaring altijd wijzigen. Een actuele versie wordt op de website van VOOR relaties gepubliceerd.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

VOOR relaties neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@voorrelaties.nl